Καταστατικό ΔΟΕ

‘Aρθρο 1
Ιδρύεται Ένωση όλων των Συλλόγων Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Ελλάδας, των Συλλόγων Ελλήνων Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Εξωτερικού, με την επωνυμία “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ EΛΛAΔAΣ (Δ.Ο.Ε.)” με έδρα την Αθήνα.

‘Aρθρο 2
α) Σκοπός της Δ.Ο.Ε. είναι ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των Συλλόγων που την συγκροτούν για την βελτίωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης, την ηθική και υλική εξύψωση των λειτουργών της και την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και υλικών συμφερόντων του κλάδου.
β) Η συμβολή της στη βελτίωση της όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού.
γ) Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των Δημοσίων Υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.
δ) Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.
ε) Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.
στ) Η καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος και της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων.
ζ) Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη Γενική Εκπαίδευση στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

‘Aρθρο 3
Για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών η Δ.Ο.Ε. χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
α) Συγκεντρώνει τις γνώμες και αποφάσεις των Συλλόγων μελών της, τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει δημοσιογραφικά και τις συζητεί σε Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια.
β) Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.
γ) Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη στο εσωτερικό και εξωτερικό και τα όργανα της Πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική και κοινωνική αποστολή των λειτουργών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για εκπαιδευτικά ζητήματα, με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με βιβλία, φυλλάδια και εγκυκλίoυς και με άλλα πρόσφορα μέσα.
δ) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές, επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού με σκοπό την παρακολούΘηση των διεθνών εξελίξεων, στα θέματα των εργαζομένων, της Παιδείας, της ειρήνης.
ε) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού Λαού.
στ) Εκδίδει δημοσιογραφικό όργανο “ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ” και επιστημονικό περιοδικό με τίτλο “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”.
Μπορεί ακόμη να προβαίνει και σε άλλες εκδόσεις για την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των μελών της και της κοινής γνώμης, καθώς και σχολικού περιοδικού.
ζ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και .αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό.
η) Μπορεί να συνεργάζεται με κλαδικές ενώσεις και Ομοσπονδίες Δημοσίων Υπαλλήλων και να συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών της, σε πανδημοσιοϋπαλληλική βάση.
θ) Συνεργάζεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενικότερα.
ι) Συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π., για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
ια) Μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μέλος εκπαιδευτικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού.

‘Aρθρο 4
1) Η Δ.Ο.Ε. είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών που είναι σήμερα μέλη της ή θα συσταθούν νόμιμα σε όλη τη χώρα και θα γίνουν μέλη της και που έχουν μέλη τους δασκάλους και νηπιαγωγούς και όποιους άλλους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2) Μπορούν να γίνουν μέλη της Δ.Ο.Ε., ύστερα από έγκριση Γενικής Συνέλευσης, Σύλλογοι Ελλήνων Εκπαιδευτικών του Εξωτερικού, εφόσον η πλειοψηφία των μελών τους είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.
3) Είναι δυνατή η ένταξη της σε Τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή η αποχώρησή της από αυτό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

‘Aρθρο 5
1) Ένας Σύλλογος για να γίνει μέλος της Δ.Ο.Ε. πρέπει να έχει σχετική νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και να ζητήσει την εγγραφή του από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από: α) Αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του για την εγγραφή στη Δ.Ο.Ε. β) Αντίγραφο μητρώου μελών του για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής. γ) Την ετήσια συνδρομή του για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής. δ) Αντίγραφο εγκεκριμένου Καταστατικού.
2) Μετά την υποβολή της αίτησης με τα καθοριζόμενα στα εδάφια α, β, γ, δ της προηγούμενης παραγράφου δικαιολογητικά, το Δ.Σ. της ΔΟΕ στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του, εγγράφει με απόφασή του το Σύλλογο στα μέλη του και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο.
3) Η εγγραφή νέων Συλλόγων που ιδρύονται στο χώρο που υπάρχουν από πριν Σύλλογοι δασκάλων και νηπιαγωγών και καλύπτουν την ίδια περιοχή, γίνεται ύστερα από έγκριση της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης. Το θέμα συζητείται πριν από την Ημερήσια Διάταξη και εγκρίνεται σύμφωνα με το καταστατικό η εγγραφή ενός τέτοιου Συλλόγου, εφόσον καλύπτει ειδική περιοχή αυτοτελή ή απομακρυσμένη από την έδρα του Συλλόγου από τον οποίο αποσπάται. Η προθεσμία του άρθρου 7 παράγραφος 6 του Νόμου 1264/82 αρχίζει από την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση θα εκδώσει την απόφαση.

‘Aρθρο 6
1) Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εάν κρίνει ότι δεν πρέπει να εγγράψει στα μέλη της Δ.Ο.Ε. ένα Σύλλογο πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση με τους λόγους άρνησής του και να τη γνωστοποιήσει το αργότερο σε δύο μήνες στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο.
2) Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη της αίτησης του Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να ζητήσει από αυτή να κρίνει και να αποφασίσει για την εγγραφή του.
3) Εάν τελικά η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την εγγραφή στη Δ.Ο.Ε. του ενδιαφερόμενου Συλλόγου, τότε η εγγραφή στη Δ.Ο.Ε. θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος της οποιασδήποτε απόφασης που πάρθηκε στο μεταξύ.
4) Οι νέοι Σύλλογοι αποκτούν το δικαίωμα ψήφου αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

‘Aρθρο 7
Οι σύλλογοι – μέλη της Δ.Ο.Ε. έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις και τα Συνέδρια της Ομοσπονδίας με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδρίων με έγγραφες υποδείξεις-προτάσεις προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
γ) Να δημοσιεύουν αποφάσεις και ανακοινώσεις τους στο δημοσιογραφικό όργανο της Δ.Ο.Ε.
δ) Να ζητεί το 1/10 τουλάχιστον των Συλλόγων-μελών με κοινή αίτησή του τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.
ε) Να κάνουν γνωστά τα προβλήματα-αιτήματα των μελών τους για προσπάθεια λύσης ή ικανοποίησης.
στ) Να μεταφέρουν τις απόψεις και τις υποδείξεις-προτάσεις τους προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με Θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

ζ) Τηρώντας τις διατάξεις του καταστατικού και ακολουθώντας τη γενική γραμμή της Ομοσπονδίας να κάνουν ανακοινώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

‘Aρθρο 8
Οι Σύλλογοι – μέλη της Δ.Ο.Ε. οφείλουν:
α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού της Δ.Ο.Ε. και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδρίων.
β) Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κλάδου έτσι όπως υπεύθυνα τα χειρίζεται η Διοίκηση της Δ.Ο.Ε.
γ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
δ) Να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τις ενέργειες της παρ.ζ του άρθρου 7 κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα.
ε) Να γνωστοποιούν στη Δ.Ο.Ε. με έγγραφο τις μεταβολές στη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων καθώς και τις ταχυδρομικές και τηλεφωνικές διευθύνσεις των μελών του Δ.Σ.
στ) Να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία μέχρι τέλος Δεκεμβρίου καταστάσεις των μελών τους, κατά σχολεία και να γνωστοποιούν κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή μέλους του Συλλόγου τους.
ζ) Να αποστέλλουν στη Δ.Ο.Ε. τις ετήσιες συνδρομές τους είτε εφ’ άπαξ μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ή σε δύο δόσεις: Την πρώτη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και τη δεύτερη μέχρι τέλος Απριλίου. Διαφορετικά αποστερούνται των δικαιωμάτων του άρθρου 7 για όσο χρόνο καθυστερεί η οικονομική τους τακτοποίηση. Οικονομικά τακτοποιημένοι θεωρούνται οι σύλλογοι μέλη όταν έχουν καταβάλλει στο ταμείο της Δ.Ο.Ε. με τον παραπάνω τρόπο τις συνδρομές όλων των φυσικών μελών τους σύμφωνα με τη δύναμή τους όπως αυτή εξάγεται από τις παραπάνω καταστάσεις. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποσταλεί η παραπάνω κατάσταση, η οικονομική τακτοποίηση θα γίνεται με βάση την χρέωση που προηγούμενα έχει γίνει στο λογιστήριο της Δ.Ο.Ε. εκτός αν από το πρακτικό αρχαιρεσιών προκύπτει αριθμός μελών μεγαλύτερος, είτε από την κατάσταση είτε από τα βιβλία της Δ.Ο.Ε. οπότε η τακτοποίηση γίνεται με βάση αυτόν τον αριθμό.
η) Να αποστέλλουν στη Δ.Ο.Ε. τις ετήσιες συνδρομές των Σχολικών Επιτροπών που έχουν γραφτεί συνδρομητές στο Επιστημονικό και Διδασκαλικό Βήμα.
θ) Οι σύλλογοι-μέλη της Δ.Ο.Ε. μπορούν να ιδρύουν Ταμεία Αλληλοβοήθειας.

‘Aρθρο 9
Οποιεσδήποτε προτάσεις προς τη Δ.Ο.Ε. για αντιμετώπιση αναγκών, προβλημάτων, αιτημάτων και επιδιώξεων μεμονωμένων μελών συλλόγων ή και ομάδων γίνονται οπωσδήποτε και μόνο μέσω των Δ.Σ. των Συλλόγων στους οποίους ανήκουν και πάντοτε γραπτά. Μόνο σε περίπτωση που το οικείο Δ.Σ. του Συλλόγου αρνείται αδικαιολόγητα να προωθήσει το θέμα ή καθυστερεί πάνω από είκοσι μέρες, επιτρέπεται η επικοινωνία μεμονωμένων μελών συλλόγων με τη Δ.Ο.Ε. με έγγραφο οπωσδήποτε, στο οποίο θα αναφέρεται και ο λόγος της απευθείας επικοινωνίας.

‘Aρθρο 10
1) Κάθε Σύλλογος-μέλος της Δ.Ο.Ε. μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή από την δύναμή της, ύστερα από απόφαση των 3/4 των μελών του εκφρασμένη σε Γενική Συνέλευση.
2) Η αίτηση διαγραφής πρέπει να συνοδεύεται: από αντίγραφο της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για τη διαγραφή και τις συνδρομές του Συλλόγου προς τη Δ.Ο.Ε. μέχρι και το έτος που ζητείται η διαγραφή.
3) Η διαγραφή πραγματοποιείται με Πράξη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που συντάσσεται μετά την παραλαβή της αίτησης και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο μέσα σε 30 ημέρες.
4) Σύλλογος που διαγράφεται, ευθύνεται και μετά την διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Δ.Ο.Ε. ως τη μέρα που υπέβαλε την αίτηση διαγραφής του.

‘Aρθρο 11
1) Με πρόταση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ή του 1/10 των Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας μπορεί η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει για τη διαγραφή Συλλόγου ή Συλλόγων από τα μέλη της Ομοσπονδίας που βεβαιωμένα εναντιώνονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας και αντιδρούν στην πραγματοποίηση τους ή παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
2) Στη Γενική Συνέλευση προσκαλείται από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. νόμιμος εκπρόσωπος του υπόλογου Συλλόγου για να απαντήσει στους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής. Μετά την απολογία η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 3/4 των αντιπροσώπων που είναι παρόντες, διαγράφει τον εγκαλούμενο Σύλλογο ή απορρίπτει την πρόταση διαγραφής.
3) Η διαγραφή είναι εξάμηνη, ετήσια ή και οριστική.
4) Αν ο εγκαλούμενος Σύλλογος αδικαιολόγητα δεν προσέλθει για την απολογία και εξηγήσεις, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την διαγραφή του ή όχι. Αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει τότε η διαγραφή αποφασίζεται χωρίς νέα πρόσκληση στην επόμενη Γεν. Συνέλευση. Το δικαιολογημένο ή όχι της μη προσέλευσης το κρίνει η Γενική Συνέλευση.

‘Aρθρο 12
1) Σύλλογος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5. Εάν όμως στο διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την υποβολή της αίτησης επανεγγραφής ιδρύθηκε στο χώρο του νέος Σύλλογος που έγινε μέλος της Δ.Ο.Ε., δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του.
2) Σύλλογος που διαγράφηκε από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να επανεγγραφεί: α) πριν από την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε, αν στο μεταξύ κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης εξέλιπαν οι λόγοι που την επέβαλαν. β) μετά την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που του επιβλήθηκε. Η επανεγγραφή στην περίπτωση 2α, γίνεται ύστερα από αίτηση του διαγραμμένου Συλλόγου και προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.
Στην περίπτωση 2β η επανεγγραφή γίνεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.

‘Aρθρο 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τη Δ.Ο.Ε. διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο 11μελές που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του κλάδου με 2ετή θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξυπακούεται πως αν για οποιοδήποτε λόγο εκλεγεί νέο Δ.Σ. πριν την παρέλευση της 2ετίας η θητεία του παλαιού λήγει οπωσδήποτε με την εκλογή του νέου Δ.Σ., του παλαιού θεωρούμενου ότι παραιτείται του υπολοίπου της θητείας του. Η θητεία δε αυτού του νέου Δ.Σ. θα είναι μέχρι το τέλος της οριζόμενης 2ετίας του προηγουμένου.

‘Aρθρο 14
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. απαρτίζεται από τους: i) Πρόεδρο ii) Αντιπρόεδρο iii) Γενικό Γραμματέα iv) Ειδικό Γραμματέα v) Οργανωτικό Γραμματέα vi) Ταμία vii) Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων viii) Υπεύθυνο Υλικού και Βιβλιοθήκης vix) Υπεύθυνο Εκδόσεων και 2 μέλη.
2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφισε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, το αργότερο σε 5 μέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Η εκλογή για θέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 15 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του 15νθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά την ίδια μέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
3) Μέλος του Δ.Σ. που υποβάλλει υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης σχολικού συμβούλου ή αιρετού εκπροσώπου στα Κεντρικά Συμβούλια ή διεκδικεί θέση Συμβούλου στο ΚΕΜΕ, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.
4) Τα μέλη του Δ.Σ. μετά την εκλογή τους δεν μπορεί να είναι μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων.
5) Τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξακολουθούν να είναι μέλη των Συλλόγων από τους οποίους προέρχονται με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

‘Aρθρο 15
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού της Δ.Ο.Ε.

‘Aρθρο 16
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 5 μέλη του. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από 5 μέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.
β) Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπωv μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συζήτηση. Στις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.
γ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον έξι (6) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογαριάζεται ότι πλειοψήφισε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.
δ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
ε) Σε όλες τις συνεδριάσεις το Δ.Σ. Τακτικές ή Έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση.

‘Aρθρο 17
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των Καταστατικών σκοπών της Δ.Ο.Ε. και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
2) Παρακολουθεί την όλη εκπαίδευση και επαγρυπνεί για τη νομοθετική εκπαιδευτική κίνηση και ενημερώνει τους Συλλόγους.
3) Παρέχει στους Συλλόγους και την Ελεγκτική Επιτροπή της Δ.Ο.Ε. κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
4) Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη των Συλλόγων με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα για μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων. Τα ονόματα των μελών των Επιτροπών δημοσιεύονται στο Δ.Β.
5) Παρακολουθεί την εξέλιξη του Προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του, καθώς και τις μηνιαίες δαπάνες της Ομοσπονδίας.
6) Καθορίζει την αντιμισθία των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού, την αμοιβή του μονίμου και έκτακτου προσωπικού των γραφείων και την αποζημίωση του Νομικού Συμβούλου ή άλλης εντεταλμένης περιοδικής εργασίας.
7) Αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες απρόβλεπτες από τον ετήσιο προϋπολογισμό και μέχρι ποσού 500.000 δραχμών, προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού.
8) Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Δ.Ο.Ε. και για τις περιοδείες των μελών του που διακόπτονται 40 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.
9) Προσλαμβάνει και απολύει το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό των γραφείων της Δ.Ο.Ε. και μεριμνά για την κινητή και ακίνητη περιουσία της.
10) Καταρτίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό εκδόσεως του δημοσιογραφικού οργάνου της Ομοσπονδίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ καθώς και του επιστημονικού περιοδικού ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ρυθμίζει την ύλη, τη μορφή και το πρόγραμμά τους.
11) Καταρτίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας και τον υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
12) Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, γονέων και πολιτών στην έδρα της Ομοσπονδίας ή στις έδρες των Συλλόγων και λοιπές πόλεις, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Δ.Ο.Ε.
13) Αποφασίζει για αγωνιστικές εκδηλώσεις για την διεκδίκηση των συμφερόντων του κλάδου.
14) Συγκαλεί τους αντιπροσώπους των συλλόγων σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
15) Συντάσσει την ημερήσια Διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
16) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον Προϋπολογισμό του επόμενου συνδικαλιστικού έτους και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. Υποβάλλει για έλεγχο έκθεση πεπραγμένων και για έγκριση τον παραπέρα προγραμματισμό δράσης του.
17) Συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση του δεύτερου έτους της θητείας του, την έκθεση πεπραγμένων του, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της Διοίκησης.
18) Γενικά κρίνει και αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Δ.Ο.Ε. και τα συμφέροντα του Κλάδου.

‘Aρθρο 18
1) Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν έξοδα κινήσεως, που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2) Τα τακτικά από την επαρχία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν επιπλέον έξοδα στεγάσεως, μετακινήσεως και εγκαταστάσεως που καθορίζονται και εγκρίνονται όπως τα έξοδα κινήσεως.
3) Ο Ταμίας δικαιούται επιπλέον επιδόματος διαχειριστικών λαθών που καθορίζεται και εγκρίνεται όπως και τα άλλα έξοδα.
4) Καμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για απασχόληση ή εργασία του στη Δ.Ο.Ε.

‘Aρθρο 19
Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συγχωρείται:
1) Να παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.
2) Να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
3) Να προβαίνει ενσυνείδητα σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Δ.Ο.Ε.
4) Να αντιστρατεύεται σε αποφασισμένες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και εάν μειοψήφησε στις σχετικές αποφάσεις. Καθεμιά από τις προηγούμενες παραβάσεις αποτελεί λόγο μέχρι και έκπτωσης του υπαιτίου από το αξίωμα του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Αν καταγγελθεί με τέτοια παράβαση ο υπαίτιος καλείται από τον Πρόεδρο να δώσει εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αν διαπιστώσει ότι οι καταγγελίες είναι πραγματικές απαγγέλλει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία και εισηγείται στην πρώτη Γενική Συνέλευση την τιμωρία του υπολόγου. Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων αντιπροσώπων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει στον υπόλογο τις παρακάτω ποινές: α) Απόδοση μομφής και β) Οριστική διαγραφή από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

‘Aρθρο 20
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.
1α) Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε.
1β) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.
2) Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. (παράγραφος 1) εκτός από τα μέλη του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας), γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία εκτός από το Προεδρείο.
3) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.
4) Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
5) Η διαδικασία ανασύνθεσης των παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζεται και στην περίπτωση που:
α) Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτείται από το αξίωμά του όχι όμως και από τη θέση του στο Δ.Σ. και
β) Όταν η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ζητήσει έγγραφα και με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου, το οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση, τη μερική ή γενική κατανομή των αξιωμάτων.
6) Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 ημέρες δεν αποφασίζει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
7) Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 6 μέλη του Δ.Σ. ή λιγότερα μέλη από 6 αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που εναπομένουν επιμελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεχτες αναβολής υποθέσεις της Δ.Ο.Ε. περιοριζόμενα όμως στην ενέργεια των εντελώς απαραίτητων πράξεων μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του κλάδου.

‘Aρθρο 21
Αρμοδιότητες Προέδρου
1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τη Δ.Ο.Ε. σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανώσεις (επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, Υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ.) αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.
2) Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, μαζί με το Γενικό Γραμματέα ή και άλλο μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
3) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
4) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες σύμφωνα με το άρθρο 16 και διευθύνει τη συζήτηση.
5) Ασκεί Γενική Εποπτεία σε όλες τις Υπηρεσίες της Δ.Ο.Ε. και συντονίζει το έργο των μελών, στην άσκηση των καθηκόντων τους, ως πρώτος μεταξύ ίσων.

‘Aρθρο 22
Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου
1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει σε όλες του τις αρμοδιότητες.
2) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

‘Aρθρο 23
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
1) Ασκεί τη Διεύθυνση και την εποπτεία στα γραφεία της ΔΟΕ και στο προσωπικό τους, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που χαράσσει το Δ.Σ.
2) Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
3) Συντάσσει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
4) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

‘Aρθρο 24
Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα
1) Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει προσωρινά, σε όλες τις αρμοδιότητές του.
2) Μπορεί το Δ.Σ. να του αναθέσει με Πράξη του την άσκηση ορισμένων καθηκόντων της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα.

‘Aρθρο 25
Αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα
1) Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΔΟΕ για οργανωτικά θέματα επικοινωνίας με τους συλλόγους και υλοποιεί σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
2) Οργανώνει και προγραμματίζει τις διάφορες εκδηλώσεις της ΔΟΕ (συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, διαλέξεις, συνέδρια, αποστολές κ.λ.π.).
3) Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
4) Τηρεί το βιβλίο μητρώου των Δ.Σ. των Συλλόγων μελών της ΔΟΕ.

‘Aρθρο 26
Αρμοδιότητες Ταμία
1) Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της ΔΟΕ και τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία.
2) Ευθύνεται για τη χρηματική περιουσία της ΔΟΕ.
3) Εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών.
4) Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της ΔΟΕ ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό της Ομοσπονδίας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζες.
5) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Προϋπολογισμό της επόμενης Διαχειριστικής περιόδου και τον Απολογισμό του προηγούμενου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Προίσταται των υπαλλήλων του Λογιστηρίου.

‘Aρθρο 27
Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Υλικού και Βιβλιοθήκης
1) Είναι υπεύθυνος για το υλικό της ΔΟΕ, για την κατάστασή του και για τη συντήρηση του υλικού και της ακίνητης περιουσίας της.
2) Είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της οποίας τα βιβλία χρεώνεται με ειδικό Πρωτόκολλο.

‘Aρθρο 28
Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
1) Φροντίζει για τη δημοσιογραφική προβολή του Κλάδου και των δραστηριοτήτων της ΔΟΕ.
2) Φροντίζει για τη φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως και τις επαφές της ΔΟΕ με τις συνδικαλιστικές, επιστημονικές κ.λ.π. οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
3) Οργανώνει σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα συνεντεύξεις και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

‘Aρθρο 29
Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Εκδόσεων
1) Είναι επικεφαλής της Επιτροπής επιλογής της ύλης του “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ”.
2) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα για την επιλογή της ύλης του “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ”.
3) Φροντίζει για την έκδοση και την αποστολή των παραπάνω στους συνδρομητές και τους συλλόγους.

‘Aρθρο 30
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τον έλεγχο του Δ.Σ. της ΔΟΕ, ως προς την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης ασκεί 5μελής Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ. για 2ετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και δύο μέλη.

‘Aρθρο 31
1) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε Σώμα στα Γραφεία της ΔΟΕ με μυστική ψηφοφορία σε τρεις το πολύ μέρες από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε για την Ελεγκτική Επιτροπή.
2) Το μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε. Αν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου γίνεται γενική ανασυγκρότηση σε σώμα της Ε.Ε. μετά την αναπλήρωση. Το εδάφιο β’ παρ. 1 του άρθρου 20 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αναπλήρωσης των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στην Αθήνα, στα Γραφεία της ΔΟΕ: α) Τακτικά δύο φορές το χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της ΔΟΕ, β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. της ΔΟΕ και γ) Όταν καλείται από 3 μέλη της.
4) Η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης, και η οποία ανακοινώνεται στα μέλη της τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για επείγοντα θέματα δεν είναι αναγκαία η 5ήμερη προειδοποίηση.
5) Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 από τα μέλη της μαζί με τον Πρόεδρο απαραίτητα, εκτός αν αυτός εμποδίζεται ή αρνείται, οπότε υπάρχει απαρτία με 3 οποιαδήποτε μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Ε.Ε.
6) Τα έξοδα κινήσεως και παράστασης των μελών της Ε.Ε. που μετακινούνται στην Αθήνα για συνεδρίαση και άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Ταμείο της ΔΟΕ.

‘Aρθρο 32
1) Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος ως προς την οικονομική διαχείριση της ΔΟΕ.
2) Ο Διαχειριστικός έλεγχος γίνεται κάθε Γενάρη και Ιούνιο με πρόσληψη ελεγκτή-λογιστή, αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσονται ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύονται στο Διδασκαλικό Βήμα και παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση