Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Η επωνυμία του Σωματείου στο εξής θα είναι: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΙΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου.

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικα­λιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο:

α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.

β) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

γ) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.

δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατί­ας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.

ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού Λαού.

στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

 

Άρθρο 3

Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακό­λουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνε­λεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.

β) Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση Κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμό­νων, πολιτιστικούς φορείς κλπ. για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

γ) Αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα τις ε­παγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του.

δ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κλπ. για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.

ε) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

στ) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του Κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλη­μάτων του.

ζ) Οργανώνει ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ. δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυ­πες ανακοινώσεις κλπ. και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέρ­γεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 4

Πόροι του Συλλόγου είναι: τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ., δωρεές, κλη­ροδοτήματα κλπ.

Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής των μελών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Εισφορές από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις προς το Σύλλογο δεν γίνονται δεκτές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 5

α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συ­γκροτείται από τους Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γραφείου Π.Ε. με έ­δρα το Δήμο Αμαρουσίου, είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, καθώς και οι παραπάνω αν υπηρετούν με απόσπαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, Γραφείο, Δ/νση κλπ.

β) Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του, ή στην εκπαίδευση και το συνδικαλισμό γενικότερα.

γ) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικα­λιστικό Όργανο των δασκάλων και Νηπ/γών (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του απ’ αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και να καταβάλει σ’ αυτήν τη συνδρομή του ανά­λογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΛΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6

Για να γίνει Εκπαιδευτικός, από τους παραπάνω, μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρε­σιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυ­στερεί πάνω από 15 μέρες το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από το Δ.Σ.) η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά.

Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο ενδιαφερόμε­νος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

Άρθρο 7

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος: 1) που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο, 2) που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους, 3) που αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου, 4) που χωρίς να συντρέχει α­νώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, 5) που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

Εννοείται πως μέλος που χάνει τη δασκαλική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύ­πωση και την ιδιότητα του μέλους.

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση α­κύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέ­χρι της ημέρα της διαγραφής.

Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής.

Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο, και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υ­ποχρέωση καταβολής των συνδρομών.

 

Δεν διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει οποιαδήποτε θέση με απόσπαση, αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό.

Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του), να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτησή του στο Δ.Σ. το οποίο, αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αί­τηση στην πρώτη Γ.Σ η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ν’ αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωση του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών.

Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

α) Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζε­ται με το Καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και είτε είναι αυτή τακτική είτε έκτακτη. Η πληρωμή συνδρομής γίνεται εφάπαξ στον τα­μία του Συλλόγου είτε απ’ ευθείας από τα μέλη, είτε με το σύστημα της παρακράτησης.

β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλ­λόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ., να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 10

Τα μέλη του Συλλόγου εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα έχουν δικαίωμα:

α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

β) Να εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.

γ) Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

δ) Να υποβάλουν προβλήματα-αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 

1)    Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.

2)    Εγκρίνει τον απολογισμό του Συλλόγου.

3)      Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

4)     Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθήκοντα τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ και Ε.Ε.

5)    Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει για τη δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων με­λών του στο ΠΥΣΠΕ.

6)      Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

7)     Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφι­κού οργάνου του Συλλόγου κλπ.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 13

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικα­λιστικό έτος, μία από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου για την εκλογή Δ.Σ και Ε.Ε. και μία από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου για την εκλογή αντιπροσώ­πων στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποι­ημένων μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. Η άρνη­σή του δε ή η ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσή του.

Η Πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 μέ­ρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησής της Γ.Σ. και να ανα­γράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.

Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμ­μένα στην Ημερήσια Διάταξη. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησής της έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συ­ζήτηση θέματα. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτό κω­λύεται, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. η Γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ και δύο Γραμματείς για τήρηση των Πρακτικών.

ΑΠΑΡΤΙΑ

Άρθρο 14

.Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία εν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά 2-15 μέρες οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακρι­βούς μέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απα­γορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβά­νεται νέα μέσα σε 2-15 ημέρες οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 του­λάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 15

Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Δι­άταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 16

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης ε­παναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 13 και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψη­φία των 3/4 των παρόντων μελών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση, θέ­ματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίζει διαφορετικά ανάλογα με την πε­ρίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να προτείνει και εκλέξει το Πρόεδρο και τους δύο Γραμματείς. Ο Πρόε­δρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ. δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Οι Γραμματείς τηρούν τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία και προσυπο­γράφουν μαζί με τον Πρόεδρο.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η ο­ποία εκλέγεται την ημέρα των εργασιών της Γ.Σ και προεδρεύεται από Δι­καστικό αντιπρόσωπο.

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επι­τροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων η Γραμματεία της Γ.Σ. κατα­χωρεί στα Πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 18

1)   Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2)     Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περι­λαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωρι­στά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τους αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε.

3)     Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

4)      Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τον συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφο­ρευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυ­ασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής υποψηφι­οτήτων συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφει τα ονόματα των υποψηφί­ων κατά ψηφοδέλτιο ή Συνδυασμό όπως κατατέθηκαν. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλό­γου και παραδίδονται στο δικαστικό αντιπρόσωπο την ημέρα των αρχαιρεσιών.

5)      Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψη­φίους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.

6)    Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαι­ρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των α­ντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυα­σμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την ΕΕ. και εκλέγει τόσους α­ντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

7)     Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψή­φων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το ο­ποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

8)     Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έ­δρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

9)     Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστο έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπό­λοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.

10)      Εάν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συν­δυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

11)   Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

12)    Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φά­κελο λευκό.

13)    Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης εφόσον υπάρχει και στη συ­νέχεια “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ” και ακολουθούν τα ονόματα των υπο­ψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση “ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ” και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφί­ων μελών. Τέλος θα γράφεται “ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ” και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία, αν οι τελευ­ταίοι εκλέγονται στην ίδια, με τα παραπάνω όργανα του Συλλόγου Γενική Συνέλευση.

14)            Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλέ στυλό διαρκείας μέχρι τό­σους σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και για τους αντιπροσώπους όσα και τα εκλεγόμενα σε κάθε όργανο μέλη. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θ’ αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 19

1)    Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2)     Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφο­δέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

3)     Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφο­δελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.

4)     Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (α­ναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελ­τίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

5)     Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο Πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

6)      Μετά το πέρας των Εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

 

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Το Σύλλογο διοικεί Δ.Σ. 7/μελές που εκλέγεται από τη Γενική Συνέ­λευση για μονοετή θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. Μονοετής ορίζεται και η θητεία των αντιπροσώ­πων του Συλλόγου στη ΔΟΕ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 21

1)    Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους α) Πρόεδρο, β) Αντι­πρόεδρο, γ) Γεν. Γραμματέα, δ) Ταμία και τρία μέλη.

2)    Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από το Σύμβουλο, που πλειοψήφισε από τον πρώτο σε ψή­φους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 22

Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση Δι­οίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου από τον Πρόεδρο, Γραμματέα και τον Ταμία του απερχόμενου και νέου Δ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 23

1)    Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τρία του­λάχιστον μέλη του. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύ­γκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2)    Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συν εργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες όταν πρόκειται για επείγουσα θέματα, δεν είναι απαραίτητη η τήρηση προθεσμίας.

3)    Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άπο­ψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή ε­παναλαμβάνεται τρεις (3) φορές κι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για να συζη­τηθεί σε άλλη συνεδρίαση.

4)     Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχι­κές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

5)    Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 24

1)   Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υ­λοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

2)     Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλο­γραφεί μαζί τους.

3)     Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.

4)         Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

5)      Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν του σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.

6)     Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών, γο­νέων, και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπη­ρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

7)    Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ.

8)    Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

9)         Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια.

10)  Προτείνει την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.

11)              Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

12)              Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 25

1)     Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτί­ου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχει ανα­πληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε.

2)      Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυα­σμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την α­ναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

3)      Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.

4)    Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5)     Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρεί­ται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίζει το Δ.Σ. για την απο­δοχή ή όχι της παραίτησης.

6)      Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 4 μέλη και δεν υπάρ­χουν ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε 2 μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 26

1)  Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί τη Γε­νική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλ­λόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ’ όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα, είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, ε­πιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητι­κούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

2)    Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτα­κτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 27

1)   Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ’ ό­λες του τις αρμοδιότητες.

2)    Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με α­πόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά τω συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 28

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και συντάσ­σει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου. Το Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρό του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 29

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλ­λόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου και ει­σπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδα­σκαλικό Βήμα.

Γ’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 30

Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό, θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και εί­ναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα Πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπλη­ρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚATΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 31

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με από­φαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκεται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 32

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό η οποία και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. απο­φασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 33

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και φέρει κυκλικά την ε­πωνυμία του Σωματείου και στο κέντρο τη φράση “ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1972”.

Άρθρο 34

Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Άρθρο 35

Ο Σύλλογος εφόσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 35 άρθρα και που προήλθε από τροποποίηση του παλαιού Καταστατικού μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη Γ.Σ. της 31 Οκτωβρίου 1995 αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Μαρούσι 31 Οκτωβρίου 1995